Nowa wersja projektu ustawy o ochronie sygnalistów

Porównując dwa projekty ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa z 6 kwietnia 2022 i 8 stycznia 2024, dostrzec można istotne zmiany, które mają znaczący wpływ na praktykę zgłaszania naruszeń i ochronę zgłaszających.

Zmiany w zakresie ochrony zgłaszających

Pierwszy projekt ustawy z 2022 roku już zawierał szereg przepisów mających na celu ochronę osób zgłaszających naruszenia. Jednakże, wersja z 2024 roku wprowadza jeszcze bardziej szczegółowe regulacje, które mają na celu wzmocnienie tej ochrony. Zgłaszający mogą teraz liczyć na szerszą ochronę przed działaniami odwetowymi oraz większe wsparcie ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich i odpowiednich organów publicznych.

Procedury zgłaszania naruszeń

Wersja z 2024 roku szczegółowo określa procedury zgłaszania naruszeń, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Tutaj również podkreśla rolę Rzecznika Praw Obywatelskich w procesie przyjmowania i przekazywania zgłoszeń do właściwych organów. To znacząca zmiana, która ma na celu usprawnienie procesu zgłaszania oraz zapewnienie, że wszystkie zgłoszenia zostaną należycie rozpatrzone.

Ochrona danych i poufność zgłoszeń

Nowy projekt ustawy zwraca szczególną uwagę na ochronę danych osobowych zgłaszających oraz poufność zgłoszeń. Wprowadza jasne wytyczne dotyczące przetwarzania i przechowywania danych osobowych w kontekście zgłoszeń, co stanowi odpowiedź na obawy dotyczące prywatności i bezpieczeństwa informacji.

Zwiększone kompetencje i obowiązki organów publicznych

W najnowszym projekcie ustawy wyraźnie określono kompetencje i obowiązki organów publicznych w zakresie przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych i podejmowania działań następczych. Świadczy to o dążeniu do stworzenia skutecznego systemu ochrony osób zgłaszających naruszenia, w którym każdy organ ma jasno określone zadania i obowiązki.

Podsumowanie

Analizując oba projekty ustawy, widzimy, jak w ciągu dwóch lat uległy zmianie podejście do ochrony zgłaszających oraz procedury zgłaszania naruszeń. Zmiany te są świadectwem ewolucji myślenia o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa i podkreślają znaczenie transparentności, ochrony danych oraz skutecznego mechanizmu reagowania na zgłoszenia. To krok w kierunku zapewnienia większego bezpieczeństwa i wsparcia dla osób, które zdecydują się na zgłoszenie nieprawidłowości, a tym samym przyczynienie się do budowania bardziej odpowiedzialnego i etycznego środowiska pracy oraz działalności instytucji.

2024-01-16