Ochrona sygnalisty – nowy obowiązek pracodawcy

W 2019 r. Parlament Europejski wspólnie z Radą UE uchwalił Dyrektywę nr 2019/1937 (zwaną dalej dyrektywą UE o chronie sygnalistów lub dyrektywą 2019/1937), która w sposób kompleksowy reguluje sytuację sygnalistów w Unii Europejskiej.

Dyrektywa wskazuje, że nowe obowiązki dotyczą podmiotów z sektora publicznego i prywatnego.

Niezależnie od sektora oraz bez względu na ilość zatrudnianych pracowników regulacjom wynikającym z Dyrektywy podlegają podmioty prawne działające w branżach podlegających regulacjom zakresu AML (przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu), bezpieczeństwa transportu oraz ochrony środowiska.

Podmioty publiczne

Zgodnie z projektem, z obowiązków zwolnione są gminy liczące mniej niż 10000 mieszkańców lub zatrudniające mniej niż 50 pracowników.

Podmioty prywatne

Podmioty z sektora prywatnego mają obowiązek wprowadzić niezbędne procedury z zakresu ochrony sygnalistów, jeśli zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Nie ma przeszkód, by takie rozwiązania zostały wprowadzone również przez podmioty prywatne, które zatrudniają lub współpracują z mniej niż 50 pracownikami.

Niezależnie od poziomu zatrudnienia podmioty działające w następujących obszarach będą zobowiązane do wdrożenia odpowiednich procedur i kanałów zgłoszeń:
 1. usługi finansowe oraz na rynkach kapitałowych, usługi w zakresie bankowości, kredytów, inwestycji, ubezpieczeń i reasekuracji, produktów w zakresie emerytur zakładowych lub indywidualnych produktów emerytalnych, papierów wartościowych, funduszy inwestycyjnych, usług płatniczych;
 2. obszar związany z bezpieczeństwem transportu;
 3. ochrona środowiska.

Podmioty, które zatrudniają lub współpracują z 50 do 249 pracownikami mają czas na wdrożenie odpowiednich regulacji, do dnia 17 grudnia 2023 roku.

Sygnalista to osoba fizyczna, która powiadamia zakład pracy (tzw. zgłoszenie wewnętrzne) lub zawiadamia organy ścigania ewentualnie podmiot nadzorujący (tzw. zgłoszenie zewnętrzne) o naruszeniach norm prawa, o których dowiedziała się w związku z wykonywaniem obowiązków zawodowych.Jeśli sygnalista działa w dobrej wierze i podawane przez niego informacje okażą się prawdziwe, prawo będzie go chronić przed działaniami odwetowymi, np. przed zwolnieniem lub pogorszeniem swojej sytuacji pracowniczej.Prawo, w tym w szczególności dyrektywa 2019/1937, posługuje się zamiennie pojęciem „sygnalista” lub „osoba dokonująca zgłoszenia” w stosunku do osoby zgłaszającej naruszenia prawa Unii Europejskiej.Podsumowując, sygnalista to osoba, która zgłasza lub ujawnia publicznie informacje na temat naruszenia, uzyskane w kontekście związanym z wykonywaną przez nią pracą.

Sygnalistą może być:
 • pracownik,
 • pracownik tymczasowy,
 • osoba świadcząca pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • przedsiębiorca,
 • akcjonariusz lub wspólnik,
 • członek organu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
 • osoba świadcząca pracę pod nadzorem i kierownictwem wykonawcy, podwykonawcy lub dostawcy, w tym na podstawie umowy cywilnoprawnej,
 • stażysta,
 • wolontariusz,
 •  praktykant.
Wszystkie te osoby dyrektywa o ochronie sygnalistów nazywa „zgłaszającym”.

Zgodnie z projektem ustawy krajowej o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą 2019/1937 sygnalista może zgłaszać tzw. naruszenia, czyli działania lub zaniechania, które:
 1. są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w Artykule 2 dyrektywy o ochronie sygnalistów, lub
 2. są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w Artykule 2 dyrektywy 2019/1937.
Krajowy projekt ustawy dostosowującej przepisy unijne do polskiego porządku prawnego posługuje się pojęciem „naruszenia prawa”, które definiuje jako działanie lub zaniechanie:
 • niezgodne z prawem, lub
 • mające na celu obejście prawa.
Dwa różne sformułowania, ale sens jest ten sam: sygnalista to osoba, która zgłasza w swojej organizacji lub ujawnia takie zachowania, które są niezgodne z prawem albo mają na celu obejście prawa.

Zgodnie z projektem ustawy krajowej o ochronie sygnalistów oraz dyrektywą 2019/1937 sygnalista może zgłaszać tzw. naruszenia, czyli działania lub zaniechania, które:
 1. są niezgodne z prawem i dotyczą aktów Unii i dziedzin objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w Artykule 2 dyrektywy o ochronie sygnalistów, lub
 2. są sprzeczne z przedmiotem lub celem przepisów zawartych w aktach Unii i dziedzinach objętych zakresem przedmiotowym, o którym mowa w Artykule 2 dyrektywy 2019/1937.
Krajowy projekt ustawy dostosowującej przepisy unijne do polskiego porządku prawnego posługuje się pojęciem „naruszenia prawa”, które definiuje jako działanie lub zaniechanie:
 • niezgodne z prawem, lub
 • mające na celu obejście prawa.
Dwa różne sformułowania, ale sens jest ten sam: sygnalista to osoba, która zgłasza w swojej organizacji lub ujawnia takie zachowania, które są niezgodne z prawem albo mają na celu obejście prawa.

Dyrektywa stanowi, że sygnalista może zgłaszać naruszenia tylko w zakresie dziedzin wymienionych w Dyrektywie.Kategorie naruszeń zgodne z tym katalogiem:
 • zamówienia publiczne;
 • usługi, produkty i rynki finansowe;
 • zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • bezpieczeństwo produktów i ich zgodność z wymogami;
 • bezpieczeństwo transportu;
 • ochrona środowiska;
 • ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe;
 • bezpieczeństwo żywności i pasz;
 • zdrowie i dobrostan zwierząt;
 • zdrowie publiczne;
 • ochrona konsumentów;
 • ochrona prywatności i danych osobowych;
 • bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych;
 • interesy finansowe Unii Europejskiej;
 • rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, w tym zasady konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych.
Taki sam katalog przewiduje polski projekt ustawy w art. 3. ust. 1.Polski katalog ma szerszy zakres przedmiotowy „naruszenia prawa” niż ten wynikający z Dyrektywy, bowiem nie ogranicza się wyłącznie do naruszeń aktów prawa unijnego, lecz do wszystkich obowiązujących na terenie Polski ustaw.Projektowane przepisy krajowe wprowadzają pewne ograniczenia w zakresie naruszeń prawa z dziedziny zamówień publicznych.

Dyrektywa unijna ustala wspólne minimalne normy ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, wobec czego przepisy krajowe mają swoistą swobodę w poszerzaniu tej ochrony na gruncie ustawodawstwa krajowego. Dlatego też polski ustawodawca „poszedł nieco dalej” i rozszerzył możliwość ochrony o inne dziedziny. Inicjatywę w tym zakresie ustawodawca pozostawia po stronie pracodawcy, który może sam rozszerzyć zakres tematyczny naruszeń np. o kwestie mobbingu czy też wprowadzać swoje katalogi etyczne i inne wartości, które zamierza chronić w firmie.

Katalog dotyczący dziedzin naruszeń, które sygnalista może zgłosić, jest zatem stosunkowo szeroki, a może zostać dodatkowo poszerzony przez konkretnego pracodawcę w danym zakładzie pracy.

Dyrektywa 2019/1937 zapewnia ochronę nie tylko w zakresie nieprawidłowości, które dopiero będą miały miejsce, lecz także tych, które nastąpiły przed wejściem przepisów w życie. Tym samym można zgłaszać łamanie prawa mające miejsce w przeszłości.

Zgłoszenie może dotyczyć tylko podejrzenia naruszenia. Warunkiem jest, aby istniało duże prawdopodobieństwo, bądź sygnalista miał uzasadnione podstawy sądzić, że do takiego naruszenia doszło albo faktycznie dojdzie w przyszłości.Takie ukształtowanie przepisów ma na celu zniwelowanie negatywnych skutków nieprawidłowości na możliwie najwcześniejszym etapie. Ochronie podlega również osoba, która zgłasza próbę ukrycia naruszenia.

Dyrektywa 2019/1937 oraz projekt polskiej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia chroni nie tylko sygnalistów, ale także powiązane z nimi osoby, które nie były bezpośrednimi świadkami naruszeń, ale poprzez swoje powiązania z pracownikami, czy współpracownikami są grupą osób, wobec których mogą być stosowane działania odwetowe.Dyrektywa wymienia następujące osoby i podmioty objęte ochroną, tj.:
 1. osoby pomagające w dokonaniu zgłoszenia, w rozumieniu definicji z art. Dyrektywy 2019/1937 – mogą być to: współpracownicy, krewni, inne osoby związane z pracodawcą, np. przedstawiciele pracowników, członkowie organizacji związkowych, którzy udzielają porad w zakresie możliwych działań;
 2. osoby trzecie powiązane z osobami dokonującymi zgłoszenia, które są narażone na negatywne konsekwencje, również w tej kategorii mogą być współpracownicy lub krewni osób dokonujących zgłoszenia;
 3. podmioty prawne, które:
  • stanowią własność osoby dokonującej zgłoszenia,
  • zatrudniają osobę zgłaszającą lub z nią współpracują,
  • są w inny sposób związane z osobą zgłaszającą w kontekście związanym z pracą, w rozumieniu definicji z art. 5 dyrektywy 2019/1937 (zob. cz. I rozdz. 1 pkt 4.2 oraz rozdz. 3).

Oprócz procedury zgłoszeń pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia rejestru zgłoszeń wewnętrznych. Rejestr może prowadzić także podmiot zewnętrzny. W tak prowadzonej ewidencji wpisów dokonywać będzie się na podstawie każdego zgłoszenia wewnętrznego – niezależne jaki miało ono charakter i jakie były jego skutki. Sam rejestr zawierał będzie następujące dane:

 1. numer zgłoszenia;
 2. przedmiot naruszenia;
 3. dane osobowe zgłaszającego oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 4. adres do kontaktu zgłaszającego;
 5. datę dokonania zgłoszenia wewnętrznego
 6. informację o podjętych działaniach następczych;
 7. datę zakończenia sprawy.

System przyjmowania zgłoszeń  powinien być zaprojektowany, ustanowiony i obsługiwany w bezpieczny sposób, tj.
 1. powinien zapewniać ochronę poufności tożsamości osoby dokonującej zgłoszenia i osoby trzeciej wymienionej w zgłoszeniu, a więc ochronę danych, na podstawie których można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość takich osób;
 2. uniemożliwiający uzyskanie do nich dostępu nieupoważnionym członkom personelu.

Podmiotem odpowiedzialnym za przyjmowanie zgłoszeń może być:
 1. wyznaczony pracownik;
 2. wyznaczona komórka organizacyjna firmy;
 3. wyznaczony podmiot zewnętrzny;
 4. podmiot o charakterze hybrydowym – np. jedna osoba z odpowiedniej komórki organizacyjnej, jedna z podmiotu zewnętrznego.

Dyrektywa nakłada na pracodawcę obowiązek  podjęcia, z zachowaniem należytej staranności, działań następczych. Należy wskazać, że działaniem następczym jest działanie podjęte przez pracodawcę:

 1. w celu oceny prawdziwości zarzutów zawartych w zgłoszeniu, oraz
 2. w stosownych przypadkach, w celu przeciwdziałania naruszeniu prawa będącemu przedmiotem zgłoszenia, w tym przez:
  • dochodzenie wewnętrzne,
  • postępowanie wyjaśniające,
  • wniesienie oskarżenia lub zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • złożenie zawiadomienia do odpowiedniego organu państwowego, np. inspekcji, służby lub straży,
  • działanie podjęte w celu odzyskania środków finansowych – w tym np. wytoczenie powództwa cywilnego lub uruchomienie arbitrażu,
 3. polegające na zamknięciu procedury przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń – jeśli nie było podstaw do innego działania.

Zgodnie z dyrektywą 2019/1937 zakazane w stosunku do sygnalisty są następujące działania:

 1. zawieszenie, przymusowy urlopu bezpłatny, zwolnienie lub zastosowanie równoważnych środków;
 2. degradacja lub wstrzymanie awansu;
 3. przekazanie obowiązków, zmiana miejsca pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana godzin pracy;
 4. wstrzymanie szkoleń – chodzi tu o sytuację, w której dostęp do takich szkoleń wcześniej był;
 5. negatywna ocena wyników lub negatywna opinia o pracy;
 6. nałożenie lub zastosowanie jakiegokolwiek środka dyscyplinarnego, nagany lub innej kary, w tym finansowej;
 7. stosowanie przymusu, zastraszania, mobbingu lub wykluczenia;
 8. dyskryminacja, niekorzystne lub niesprawiedliwe traktowanie;
 9. nieprzekształcenie umowy o pracę na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony, w sytuacji gdy pracownik mógł mieć uzasadnione oczekiwania, że zostanie mu zaoferowane stałe zatrudnienie;
 10. nieprzedłużenie lub wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę na czas określony;
 11. szkoda, w tym nadszarpnięcie reputacji danej osoby, zwłaszcza w mediach społecznościowych, lub narażenie na straty finansowe, w tym straty gospodarcze i utratę dochodu;
 12. umieszczenie na czarnej liście na podstawie nieformalnego lub formalnego porozumienia sektorowego lub branżowego, co może skutkować tym, że dana osoba nie znajdzie w przyszłości zatrudnienia w danym sektorze lub danej branży;
 13. wcześniejsze rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy dotyczącej towarów lub umowy o świadczenie usług;
 14. odebranie licencji lub zezwolenia;
 15. skierowanie na badania psychiatryczne lub lekarskie.

2023-06-01

Prawa osób zgłaszających naruszenia: kluczowe aspekty Dyrektywy UE 2019/1937

Obecnie coraz większe znaczenie przywiązuje się do ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii Europejskiej. W odpowiedzi na tę potrzebę, Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły Dyrektywę UE 2019/1937, mającą na celu zapewnienie ochrony i wsparcia dla tych, którzy zgłaszają naruszenia prawa. Jednym z kluczowych aspektów tej dyrektywy są prawa osób zgłaszających naruszenia, które stanowią fundament całego systemu ochrony.

Czytaj więcej »

Czym jest Dyrektywa o ochronie sygnalistów?

Dyrektywa 2019/1937 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, popularnie znana jako “dyrektywa o ochronie sygnalistów”, jest znaczącym krokiem w kierunku zapewnienia ochrony dla osób, które ujawniają nieprawidłowości w organizacjach publicznych i prywatnych na terenie Unii Europejskiej. W tym artykule omówimy główne aspekty i znaczenie tej dyrektywy.

Czytaj więcej »