Informacje ogólne o zasadach ochrony danych osobowych w I-BS.pl Sp. z o.o.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest I-BS.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli (37-450), ul. Solidarności 2A.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo skontaktować z Administratorem pod adresem mailowym: rodo@i-bs.pl lub korespondencyjnie pod adresem siedziby administratora.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych prawem, przysługuje Państwu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO) lub umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przy czym nie ma to wpływu na przetwarzanie przed terminem cofnięcia,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – jeśli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Skarga do organu nadzorczego

Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, w tym profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Mogą jednak pojawić się wyjątki, które zostały szczegółowo opisane poniżej w ramach poszczególnych procesów.

Konieczność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ramach poszczególnych procesów, wymienionych poniżej.

Powyższe informacje dotyczą każdego z procesów, w ramach których Państwa dane są przetwarzane przez I-BS.pl Sp. z o.o.. Szczegóły odnoszące do celów oraz czasu przetwarzania danych osobowych, a także odbiorców danych osobowych w ramach poszczególnych procesów znajdą Państwo poniżej w poszczególnych zakładkach:

Cele i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, w tym korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także ułatwienia korzystania z serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO);
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym, jeśli ma to zastosowanie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozumianych jako:
  • odpowiedzi na Państwa pytania zadane za pośrednictwem formularzy kontaktowych bądź infolinii,
  • ustalenie, dochodzenie i obronę przed ewentualnymi roszczeniami,
  • prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców,
  • prowadzenie działań marketingu bezpośredniego – ze względu na przepisy szczególne działania za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji.

Okres przechowywania danych Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • w przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu do upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń;
 • w odniesieniu do danych przetwarzanych w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, do czasu wniesienia przez Państwa uzasadnionego sprzeciwu;
 • w odniesieniu do działań marketingowych do czasu wycofania zgody na przesyłanie tego typu informacji drogą elektroniczną bądź telefoniczną lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym zakresie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze;
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy sprzedaży.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 • inne podmioty, mogące mieć dostęp do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Cele i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), przez które należy rozumieć:
 • prowadzenia działań marketingowych (w tym: newsletter) *Ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji
 • ustalanie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami,
 • prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy Administratora oraz jakości świadczonych usług.
Okres przetwarzania danychW przypadku działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dotyczącego działań marketingowych, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu złożenia prawnie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • podmioty świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 • inne podmioty, mogące mieć dostęp do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Źródło pochodzenia danych osobowych i ich zakresDane osobowe zostały pozyskane od Państwa bezpośrednio albo od Klienta / Kontrahenta korzystającego  usług lub współpracującego z Administratorem. Dane osobowe pozyskujemy w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy, przy czym najczęściej są to: imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, nr telefonu, dane dotyczące zamówienia oraz dane do faktury. W przypadku zawarcia umowy w formie pisemnej, przetwarzamy także nr PESEL lub nr dowodu osobistego.Cele i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane osobowe przetwarzamy w celu:
 • realizacji umowy z Klientem / Kontrahentem Administratora lub podjęcia działań przed zawarciem tej umowy, na żądanie Klienta / Kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jeśli jesteś Klientem / Kontrahentem; art. 6 ust. 1 lit. f RODO – jeśli jesteś osobą działającą w imieniu lub na rzecz Klienta / Kontrahenta),
 • w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), rozumianych jako:
  • prowadzenia działań marketingowych *Ze względu na przepisy szczególne działania marketingowy za pośrednictwem adresu mailowego lub numeru telefonu, prowadzone są w oparciu o odrębną zgodę na wykorzystanie odpowiedniego kanału komunikacji
  • ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
  • prowadzenie działań statystycznych, związanych z poprawą efektywności pracy, jakości świadczonych usług i dostosowaniem ich do odbiorców.
Okres przechowywania danychDane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy pomiędzy Administratorem a jego Klientem / Kontrahentem, a po jej zakończeniu w terminach określonych przez przepisy prawa, w tym o rachunkowości oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy lub czynności zmierzających do zawarcia umowy.W przypadku działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach. Po wycofaniu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu dotyczącego działań marketingowych, dane osobowe mogą być przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń lub do momentu złożenia prawnie uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • klienci organizacji (dotyczy danych Kontrahentów i ich przedstawicieli),
 • firmy świadczące usługi doradcze i audytorskie,
 • podwykonawcy oraz dostawcy Administratora – jego Kontrahenci (dotyczy danych Klientów / innych Kontrahentów i ich przedstawicieli),
 • firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne.
 • banki oraz pozostałe instytucje finansowe i płatnicze.
 • firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
 • inne podmioty, mogące mieć dostęp do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Cele i podstawy przetwarzaniaPaństwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), przez który należy rozumieć:
 • prowadzenie korespondencji przez administratora w związku z wiadomościami przesłanymi przez Klientów / Kontrahentów, ich przedstawicieli oraz inne osoby lub podmioty w formie papierowej i elektronicznej,
 • zapewnienia obiegu i archiwizacji dokumentów,
 • ustalenie, dochodzenie i obronę roszczeń.
Okres przechowywania danychDane osobowe będą przetwarzane przez okres wymiany korespondencji albo do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, uznanego przez administrator za zasadny. Dane przetwarzane mogą być również przez okresy wskazane przepisami prawa, jeżeli co do określonych dokumentów występują takie wymogi oraz przez czas przedawnienia dochodzenia roszczeń.Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
 • firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne;
 • firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe.