Ochrona sygnalisty w teorii i w praktyce – pytania i odpowiedzi

28 czerwca 2023 r. przeprowadziliśmy pierwszy z serii webinar poświęcony zagadnieniu ochrony sygnalistów w firmie. Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania, które padły ze strony uczestników.

Zgodnie z art. 23 projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia przepisy rozdziału stosuje się do podmiotu prawnego, na rzecz którego wykonuje lub świadczy pracę co najmniej 50 osób.

Zgodnie z ust. 2 ww. artykułu próg, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do podmiotu prawnego wykonującego działalność w zakresie usług, produktów i rynków finansowych oraz przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, bezpieczeństwa transportu i ochrony środowiska, objętych zakresem stosowania aktów prawnych Unii Europejskiej wymienionych w części I.B i II załącznika do dyrektywy 2019/1937.

Jednostki zatrudniające mniejszą liczbę pracowników mają prawo, a nie obowiązek tworzenia procedur ochrony sygnalistów.

Według zapisów prawnych obowiązek ochrony sygnalistów począwszy od 17 grudnia 2023 r. będzie ciążył na przedsiębiorstwach, które zatrudniają co najmniej 50 osób. W związku z tym organizacje z mniejszą ilością zatrudnionych tj. 49 osób nie mają takiego obowiązku. W przypadku zatrudniania dodatkowych pracowników po terminie wejścia ustawy w życie pracodawca ma obowiązek stosowania się do przepisów ustawy już od momentu, w którym zostanie przekroczona liczba 49 zatrudnionych. Należy więc odpowiednio wcześniej przygotować się na przyjęcie dodatkowych pracowników poprzez wdrożenie odpowiednich procedur i rozwiązania, które zadba o ochronę sygnalistów do dnia, w którym pracę rozpocznie 50 osoba zatrudniona.

Pojawiają się również głosy prawników, że pod uwagę powinno byś brane średnioroczne zatrudnienie, a także do liczby 50 osób wliczają się również osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych (umowa o dzieło i zlecenia).

Administrator Panelu Sygnalisty ustala adres www dedykowanej strony, na której znajduje się Formularz Zgłoszeń. Zgłoszenia z tej strony trafiają do Panelu Operatora, gdzie odbywa się ich obsługa.

Zgodnie z wymogami prawnymi tylko dedykowani do danej kategorii Operatorzy oraz osoby zgłaszające mogą mieć wgląd w treść zgłoszenia. W związku z tym zgłoszenia są szyfrowane sposobem end-to-end, a odszyfrowanie jest możliwe tylko po dodatkowym uwierzytelnieniu przez Zgłaszającego lub Operatora.

Administrator systemu Panel Sygnalisty może zostać Operatorem (on także znajduje się na liście użytkowników), jednak ze względu na intuicyjny i przejrzysty interfejs nie ma konieczności, by funkcję Administratora pełniła osoba posiadająca wiedzę programistyczną lub informatyczną.

Panel Sygnalisty to kompleksowe rozwiązanie, które posiada zarówno możliwość przesyłania zgłoszeń jak również ich obsługę.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i cennikiem na stronie www.panelsygnalisty.pl, zapraszamy także do kontaktu z naszym działem handlowym:

Joanna Stępień, Specjalista ds. sprzedaży,
tel. 788 679 946, e-mail: j.stepien@i-bs.pl

2023-07-10